Peko-GDS

Nakládání s odpady

Naše firma splňuje všechny náležitosti a pravidla, které jsou nutné při zpracování odpadu a nakládání s nimi podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Tento zákon stanoví zejména: práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, pravidla pro předcházení vzniku odpadů, pravidla pro nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí a ochrany zdraví člověka, způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zařazování odpadů podle kategorií a podle Katalogu odpadů, pravidla evidence a ohlašování odpadů, pravidla vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Podle tohoto zákona (§ 12, odst. 3) je k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

Dále je každý povinen zjistit (§ 12, odst. 4), zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Podle § 66, odst. 3 může uložit inspekce pokutu až do výše 10 000 000 Kč fyzické nebo právnické osobě která předá odpad osobě, jenž k převzetí není oprávněna.

Veškeré doklady, které nás opravňují ke zpracování odpadů, najdete na stránce Dokumenty